TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1.-Thu-moi-hop-DHDCD-BKS

2.-Thu-moi-hop-DHDCD-gui-co-dong

3.-Chuong-trinh-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2021_CKKG

4.-Mau-giay-uy-quyen-tham-du

5.-Giay-dang-ky-tham-du-DHDCD

6.-Phieu-bieu-quyet

7.-Bao-cao-SXKD-2020-va-KH-2021

8.-Bao-cao-hoat-dong-HDQT-2020-va-dinh-huong-2021

9.-Bao-cao-BKS-2020-va-KH-2021

10.-To-trinh-ket-qua-SXKD-2020-1

11.-To-trinh-BCTC-2020

12.-Bao-cao-tai-chinh-tom-tat-2020

13.-To-trinh-phan-phoi-loi-nhuan-co-tuc-2020

14.-To-trinh-thu-lao-HDQT-BKS-thu-ky-HDQT-2021

15.-To-trinh-KH-SXKD-loi-nhuan-co-tuc-2021

16.-To-trinh-lua-chon-don-vi-kiem-toan-BCTC-2021

17.-To-trinh-sua-doi-bo-sung-Dieu-le

18.-Du-thao-Dieu-le_CKKG

19.-Bang-tong-hop-noi-dung-sua-doi-Dieu-le_CKKG

20.-Du-thao-Nghi-Quyet-DHCD-2021