BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CKKG2024 - Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội CKKG2024 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội CKKG2024 - Biên bản kiểm phiếu bầu cử TVHĐQT, BKS CKKG2024 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên CKKG2024 - Biên bản họp HĐQT CKKG2024 - Nghị quyết 05 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 CKKG2024 - Nghị quyết 06 của HĐQT CKKG (Chủ tịch) CKKG2024 - Nghị quyết 07 của HĐQT CKKG (Phó Chủ tịch) CKKG2024 - Nghị quyết 08 của HĐQT CKKG (Thư ký)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *