TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

0. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Danh mục tài liệu 1.1 CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Thông báo mời họp 1.2 CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Thư mời tham dự 2. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Chương trình đại hội 3. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Giấy đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự4. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Quy chế làm việc 5. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Thể lệ Biểu quyết 6. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Báo cáo Giám đốc về hoạt động SXKD 2023, Kế hoạch 2024 7. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng năm 20248. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Báo cáo ban kiểm soát9. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Tờ trình thông qua BC tài chính 2023 10. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Báo cáo tài chính tóm tắt 2023 11. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Tờ trình phương án PP lợi nhuận và chia cổ tức 2023 12. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Tờ trình KH SXKD, PP lợi nhuận, chia cổ tức 202413. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024 14. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Tờ trình thông mức chi thù lao 2024 15. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS 16. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Thông báo ứng cử, đề cử TV HĐQT, Ban kiểm soát17. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Mẫu đơn ứng cử TV HĐQT, Ban kiểm soát 18. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Mẫu đơn đề cử TV HĐQT, Ban kiểm soát 19. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Mẫu Sơ yếu lý lịch TV HĐQT, Ban kiểm soát 20. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Thể lệ Bầu cử thành viên HĐQT, BKS 21. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Dự thảo Nghị quyết 22. CKKG. ĐHĐCĐ2024 - Dự thảo điều lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *