TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1.-THU-MOI-THAM-DU-DAI-HOI-CO-DONG-2022

2.Thu-moi-hop-co-dong

3.-Giay-dang-ky-kiem-giay-uq-tham-du-dai-hoi-PL1-TB03

4.-Chuong-trinh-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2022

5.Phieu-bieu-quyet-cac-noi-dung-nam-2022

6.Bao-cao-SXKD-2021-va-PH-2022

7.Bao-cao-hoat-dong-cua-HDQT-nam-2021-va-dinh-huong-nam-2022

8.To-trinh-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-SXKD-2021

9.-To-trinh-Bao-cao-tai-chinh-nam-2021

10.Bao-cao-tai-chinh-tom-tat-2021

11.To-trinh-Phuong-an-phan-phoi-loi-nhuan-nam-2021-va-chia-co-tuc

12.To-trinh-ke-hoach-SXKD-phan-phoi-loi-nhuan-va-chia-co-tuc-nam-2022

13.To-trinh-muc-chi-thu-lao-thanh-vien-HDQT-BKS-va-thu-ky-HDQT-nam-2022

14.To-trinh-lua-chon-don-vi-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-2022

15.To-trinh-sua-doi-Dieu-le-KIMEC

16.Bang-tong-hop-cac-noi-dung-sua-doi-Dieu-le

17.Du-thao-sua-doi-Dieu-le-KIMEC

18.To-trinh-mien-nhiem-thanh-vien-BKS

19.Du-thao-Nghi-Quyet-DHCD-2022

20.-Quy-che-lam-viec-Dai-hoi-2022

21.The-le-bieu-quyet-DHCD-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *