HỆ THỐNG SẤY CÁM

Giới thiệu:

Máy sấy cám có năng suất từ 8-12 tấn, với phương pháp dùng hơi nóng trộn với cám được sấy rồi đưa lên ống sấy và vào cylone sấy. Không khí ẩm được tách ra tại cylone sấy, phần cám được lắng xuống và đưa qua các cylone làm mát và sàn tạp chất để lọc tấm mẫn và trấu càng . Sau khi cám được làm mát sẻ đưa qua thùng trộn để ẩm độ cám đều hơn. Nhiệt độ cung cấp cho hệ thống có thể gián tiếp hay trực tiếp từ lò đốt trấu, than, củi, củi trấu..

Introduction:

Dryer bran yield of 8-12 tonnes, with the heat method used is dried and mixed with bran posted on cylone straw and dried. Moist air is extracted at cylone drying, the bran is settling down and put through the cylone cooling and floor plates to filter impurities as introspection and husks. After cooling bran said mixing tank to take over the bran moisture more evenly. Temperature provides indirect systems may or directly from rice husk furnace, coal, wood, rice husk firewood ..

KIỂUNĂNG SUẤT (Ẩm độ: 20%-11%) Tấn/giờĐIỆN NĂNG TIÊU THỤLƯU LƯỢNG KHÔNG KHÍ m3/giờKÍCH THƯỚC HỆ THỐNG DxRxC
MODELCAPACITY (Humiduty: 20%-11%) Ton/hREQAIR VOLUME m3/hSYSTEM DIMENSION LxWxH
SC-55-6110 Kw25.00012x7x7m
SC-1010-12150 Kw40.00016x9x8m