CÁC TÀI LIỆU DỰ THẢO SAU PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Kiên Giang gửi tới Quý cổ đông tham dự, các tài liệu dự thảo sau phiên họp. Các ý kiến phản hồi của Quý cổ đông chậm nhất trước 16h thứ Bảy ngày 05/06/2021 để Ban tổ chức tổng họp báo cáo Đoàn chủ tịch

1.-Bien-ban-tham-tra-tu-cach-dai-bieu-2021

2.-Bien-ban-kiem-phieu-bieu-quyet-nam-2021

3.-Bien-ban-hop-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2021

4.-Nghi-Quyet-DHCD-2021