THÔNG TIN CỔ PHẦN HÓA

THÔNG TIN CỔ PHẦN HÓA

Thông báo bán Cổ phần lần đầu ra công chúng

Bản công bố thông tin Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng

Quyết định phê duyệt phương án CPH

Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ Khí Kiên Giang

Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang

Dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Khí Kiên Giang