Bồ đài (Gàu tải)

Dùng để vận chuyển nguyên liệu theo hướng thẳng đứng dạng rời như: lúa, gạo, tấm, bắp, hạt phân bón, than bụi…