CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(KIMEC): Chiều ngày 28/03/2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đến tham dự đại hội, có Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cùng các Cổ đông đại diện cho 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận, phương án trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty.

Ông Trần Minh Oai – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT

Ông Lưu Chí Thịnh – Giám đốc điều hành công ty trình bày báo cáo tại Đại Hội

Bà Lưu Ánh Liên – Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày báo cáo tại Đại Hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ông Trần Minh Oai – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang đã ghi nhận năm 2014 mặc dù tình hình kinh tế khó khăn chung nhưng công ty đã đạt được một số kết quả nhất định đồng thời cũng chỉ đạo phương hướng để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự có mặt của các Cổ đông trực tiếp đại diện và ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp nhất trí với tỷ lệ 98,56%. Điều này thể hiện sự đồng lòng, niềm tin của các cổ đông đối với Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội